Internetowe Biuro Obsługi

Komunikaty

Sortuj według:
Numer: 2 Data dodania: 2018-06-11
Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2018 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 maja 2018 roku - SZ.RET.070.4.16.2018.MB.BK
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Koszalin.
Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 6 czerwca 2018 roku.
Zgodnie z art.24f. ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017.328 z późn. zm.), zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, to jest od 14 czerwca 2018 roku.
Taryfa jest dostępna na stronie internetowej www.mwik.koszalin.pl w zakładce Strefa Klienta/Cennik opłat za wodę i ścieki/Taryfy, a także w siedzibie Spółki w Dziale Rozliczeń Taryf i Opłat, nr tel. 094 342-62-69 w. 65,60 lub 46, gdzie można uzyskać szczegółowych informacji o nowej taryfie.
Numer: 1 Data dodania: 2018-05-30
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i stosownie do art. 13 tego rozporządzenia informujemy, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Wojska Polskiego 14.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia.
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy.
5. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@mwik.koszalin.pl
Liczba dokumentów: 2